• A Bachelor degree in accounting , CPA is advantage
 • Leadership skill to coach team
 • High responsibility and commitment

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sr. GL Accountant

Dedica Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Responsible for GL Accounting.
 • Have well knowledge of TFRS for PAEs / IFRS.
 • Strong knowledge in tax.

20-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำรายการทางบัญชี และตรวจสอบให้ถูกต้อง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี-การเงิน

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเรื่องเอกสารของงานบัญชี เช่น บันทึกข้อมูล,
 • ดูรอบการวางบิล / เก็บเช็ค
 • ปวส. – ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ด้านการบัญชี

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 40 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม express ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
 • บันทึกบัญชีลูกหนี้และบัญชีรายได้สรุปรายงานการขาย
 • พูดคุยสือสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบ
 • คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
 • มีทักษะในการบริหารจัดการสภาพคล่องทางบัญชี

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล