Chief Accountant (Chiangrai)

--

เชียงราย

  • Thai nationality , Male / female
  • 2- 3 years min experience in 4 star hotel
  • Knowledge of full set accounting for hotel

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • operating accounting and Finance processes
  • Daily execution on bookkeeping, vouchering
  • Bachelor degree in finance, accounting

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี / การเงิน อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในบัญชีต้นทุน , ด้านภาษี
  • สามารถไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงรายได้

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล