• Bachelor's degree in Accounting
 • Good Analytical and presentation skill
 • Shipping invoice

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบบัญชีทั้งระบบ
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขายและรายงานภาษีต่าง ๆ
 • สามารถปิดงบได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • สามารถทำงานที่อำเภอ ลาดบัวหลวงได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • สามารถทำงานที่อำเภอ ลาดบัวหลวงได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี-บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และกระทบยอดบัญชีต่างๆ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบงาน,ตรวจสอบเอกสาร
 • มีประสบการณ์สมุห์บัญชี 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความซื้อสัตย์ ขยัน และมีความอดทน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 5 years experience in Cost accounting
 • Be able to communicate English

24-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female 28 years up
 • Have experience 3-4 years
 • Bachelor Degree or higher in Accounting/ Costing

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

23-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years old
 • Degree or higher in Accounting
 • Good knowledge of Standard Cost

21-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years old
 • Degree or higher in Accounting
 • Good knowledge of Standard Cost

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelors or higher degree in Accounting field.
 • Strong analytical costing, monthly closing finance
 • Ability to work well under pressure.

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 5+ Years Accounting/Finance or Analytics
 • Strong Analytical,Quantitative Presentation Skills

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree (M.B.A.) in financial management
 • 20 years experiences in financial functions
 • Strong knowledge in financial tools and strategy

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร , สาขาบัญชี
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

20-Oct-16

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

11-Oct-16

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

11-Oct-16

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Cost accountant
 • food manufacturing
 • costing and accounting

28-Sep-16

 

Applied
 • ACCOUNTING, FINANCE, COSTING, PRODUCTION,
 • OPERATIONS, PLANNING, STRATEGY, DEMAND, FORECAST
 • Finance, Production, Costing, Accounting

28-Sep-16

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล