• Oversee Accounting operations & internal controls
 • Supervise Financial planning & reporting operation
 • Min. Degree in Accounting and 6 years' experience

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

05-Dec-16

 

Applied
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบัญชีของบริษัท
 • ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

05-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำบัญชี หรือตรวจสอบบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการ: โบนัส ค่าเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่ารักษาพยาบาล ชุดพนักงาน

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง จบการศึกษาด้านการบัญชี เป็นคนละเอียด
 • มีความมุ่นและตั้งใจในการทำงาน มีมนุษย์สัมพ้นธ์ดี
 • สวัสดิการ: รถรับส่ง ชุดพนักงาน โบนัส กองทุนสำรอง

29-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล