Accounting & Finance Supervisor

Helukabel(Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Thai nationality, Age is minimum in 26 years
 • degree or higher in Accounting and Finance
 • knowledge in accounting procedures THAI GAAP

09-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, ตรวจสอบภายใน
 • ประสบการณ์ในงานด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 28 - 35 ปี

09-Dec-16

 

Applied
 • ความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหักณ ที่จ่าย
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี การเงิน
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ซื่อสัตย์ สุจริต

08-Dec-16

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Knowledge in accounting and tax regulation
 • 3-5 years in experience of Accounts

07-Dec-16

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น
 • มีความอดทน ละเอียด และกระตือรือร้นในการทำงาน

07-Dec-16

 

Applied
 • General Accounting
 • 1 year work experience in accounting
 • Excellent benefits

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับปริญญาโท สาขา บัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ผู้ตรวจสอบบัญชี ไม่ต่ำกว่า 7 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้

06-Dec-16

THB45k - 120k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีต้นทุนโรงงานอย่างน้อย 2 ปี

06-Dec-16

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • มีประสบการบริหารทีมงาน ไม่น้อยกว่า 15 คน
 • บัญชีลูกหนี้
 • ปริญญาโทด้านการบริหารหรือบัญชี

06-Dec-16

 

Applied
 • 3+ years for Junior, 7+ years for Senior
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • Female only, aged 25+ years.

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล