• Degree in Finance and Accounting
 • Work in Laos
 • Advance in Excel

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Age: 25-35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related field.
 • Audit experience would be a plus.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 30 - 45 ปีบริบูรณ์
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้, การเงิน
 • สามารถวางแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or related field
 • Minimum 5 year of work experience in Accounting
 • Good command in English (speaking and writing)

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 30 - 45 ปีบริบูรณ์
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้, การเงิน
 • สามารถวางแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

06-Dec-16

 

Applied
 • Finance&Accounting
 • Based on Laos
 • English language

05-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female Nationality: Thai or Burmese
 • Age 28-35 Years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s degree in related

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล