• Bachelor degree in any related filed
 • Any gender with aged over than 30 years.
 • 5 years' experience in operations

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน การบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทขขึ้นไป สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและนำเสนอข้อมูล
 • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 2 ปี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การโฆษณา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการบริหารงานเชิงวิเคราะห์ด้านการตลาด

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์การด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีทักษะการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล