• Settle Company Brand and Product Brand to targeted
  • Corporate or Marketing communication
  • Brand Building Process and Communication Strategy

05-Dec-16

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, เภสัชศาสตร์ ฯ
  • มีความสามารถ ทักษะ ในการ Presentation
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจเครื่องสำอาง

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล