• Deliver Facility & Real Estate Management services
 • Real Estate Management: portfolio and project mana
 • Managing outsourcing suppliers at country level

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

06-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

04-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล