• Bachelor degree in any related filed
  • Any gender with aged over than 30 years.
  • 5 years' experience in operations

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาโทขขึ้นไป สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
  • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและนำเสนอข้อมูล
  • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 2 ปี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์การด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีทักษะการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล