• Male/Female 30-45 years old
  • Bachelor degree or higher in Food Science
  • Soft Skills: CAN DO Attitude, Punctual

08-Dec-16

 

Applied
  • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุ
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มึใจพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง อยู่ตลอดเวลา
  • มีความคิดริเริ่ม อดทน ซื่อสัตย์
  • ชาย - หญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล