Hotel Manager

O2 Group

ปากเกร็ด

  • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม
  • ประสบการณ์บริหารงาน โรงแรม อย่างน้อย 5 ปี

24-Oct-16

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี
  • ประสบการณด้านการบริหารพื้นที่เช่า ด้านการตลาด
  • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล