• 15 yrs. as GM in Electroncis industry, injection
  • Expertise in overall sections management
  • High leadership, systematic thinking

07-Dec-16

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท ขึ้นไป วิศวกรรมพลังงาน
  • ประสบการณ์อย่างน้อยทางด้านระบบการจัดการพลังงาน
  • ติดตามข้อมูลการใช้พลังงาน วิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน

06-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล