• Trade activation, Trade Channel, trade activation
  • Trade marketing management, Trade program
  • Proficient English language communication

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • หญิง หรือ ชาย
  • มีความรู้เรื่องเอกสารบัญชี
  • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ระดับดี

30-Nov-16

 

Applied
  • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
  • ประสบการณ์ด้านการขาย และการตลาด 8 ปี
  • กำกับดูแลทีมงานสนับสนุนการขายของพื้นที่ Regional

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล