• sales and marketing manager
 • Over 5 years working experience marketing oversea
 • Good command of English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในสายงานการขาย-การตลาด
 • มีทักษะในโปรแกรมพื้นฐาน Word, Excel, Email เป็นต้น

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในสายงานการขาย-การตลาด
 • มีทักษะในโปรแกรมพื้นฐาน Word, Excel, Email เป็นต้น

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงานขาย / ยอดขายประจำเดือน
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับคำสั่งซื้อสิ้นค้า
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

02-Dec-16

 

Applied
 • Trade activation, Trade Channel, trade activation
 • Trade marketing management, Trade program
 • Proficient English language communication

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด/บริหารธุรกิจ/ขาย
 • มีประสบการณ์การทำงานระดับบริหารงานขาย
 • มีความรับผิดชอบสูง มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง

30-Nov-16

 

Applied
 • หญิง หรือ ชาย
 • มีความรู้เรื่องเอกสารบัญชี
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ระดับดี

30-Nov-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด/บริหารธุรกิจ/ขาย
 • มีประสบการณ์การทำงานระดับบริหารงานขาย
 • มีความรับผิดชอบสูง มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง

30-Nov-16

 

Applied
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย และการตลาด 8 ปี
 • กำกับดูแลทีมงานสนับสนุนการขายของพื้นที่ Regional

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in related field.
 • Chinese/ Japanese Speaking preferred
 • Process all guest check-ins, check-outs,

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล