• 10 years’ experience in finance, banking.
 • Master’s degree in Finance, Accounting.
 • Excellent English communication skills.

24-Oct-16

 

Applied
 • 5 years equity market analysis,investment strategy
 • quantitative analysis and financial modeling
 • CISA or CFA

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 22-28 ป.ตรี สาขา การเงิน การจัดการ บัญชี
 • บันทึก และตรวจสอบข้อมูลในระบบทะเบียนกองทุนฯ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

24-Oct-16

 

Applied
 • Retail banking
 • consumer banking
 • credit card business

23-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provident fund Accounting
 • Provident fund Operation
 • Fund accounting

20-Oct-16

 

Applied
 • fund launch process
 • coordinate with sales team
 • coordinate with fund manager

20-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ , การเงิน
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
 • มีความสนใจด้านการลงทุน

20-Oct-16

 

Applied

Relationship Manager (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Management
 • Credit Analysis, Corporate Banking
 • Wholesales Banking

20-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of E-Business Marketing

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • E-Trading
 • Securities
 • Business Development

19-Oct-16

 

Applied
 • Single License
 • Self motivated, Proactive
 • Banking, Finance

03-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล