• 2 years of Retail Marketing and/or Merchandiser
  • Degree in Marketing, Business Administration
  • Good communication and negotiation skill

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชีสถิติ
  • มีทักษะทางด้านการคำนวณ คิดแบบตรรกะ
  • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล

06-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล