Costing Accountant

JAC AYUTTHAYA

ภาคกลาง

  • Analysis Price change
  • Closing meeting report, Monthly & Yearly Costing
  • Calculate marginal profit by product

19-Oct-16

 

Applied
  • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • การวิเคราะห์ข้อมูลและมีความละเอียดรอบคอบ

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล