• At least 2 years working experience in coordinator
 • Good interpersonal and communications skills.
 • Good command of English.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิขั้นต่ำ ม.6 ปวช ขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 28-35
 • ขยัน ซื่อสัตย์ คล่องแคล่ว ตรงต่อเวลา
 • สามารถประสานงานได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 28-35
 • ขยัน ซื่อสัตย์ คล่องแคล่ว ตรงต่อเวลา
 • สามารถประสานงานได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resource
 • 3-5 years of experience in human resource
 • Background in Jewelry manufacturing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Master Degree in Human Resource
 • Age not exceeding 30 years.
 • Change Management or Coaching certification

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานด้านการพัฒนาบุคลากร
 • ชอบการเป็นพิธีกร การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
 • สวัสดิการ โบนัส ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • Experiences in Sales Operation or Sales Co.
 • Good communication and can communicate in English

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษ
 • ประสบการณ์งานสรรหาและฝึกอบรม อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office
 • มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ

24-Oct-16

 

Applied
 • Plan, organize and deliver training programs
 • Oversee development programs & KM initiatives
 • 3-5 years’ experience in HRD or related fields

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิขั้นต่ำ ม.6 ปวช ขึ้นไป

23-Oct-16

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (1 อัตรา)
 • ความรู้ความชำนาญจัดการเอกสารทางบัญชี
 • -

22-Oct-16

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (1 อัตรา)
 • ความรู้ความชำนาญจัดการเอกสารทางบัญชี
 • -

22-Oct-16

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั่วไป ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
 • ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
 • จัดทำเอกสาร งานธุรการทั่วไป

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานบุคคล ด้านฝึกอบรม สรรหาว่าจ้าง และเงินเดือน
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างกล
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

21-Oct-16

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั่วไป ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
 • ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
 • จัดทำเอกสาร งานธุรการทั่วไป

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 – 28 ปี
 • ประสานงานด้านธุรการกับหน่วยงานภายนอก
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel

21-Oct-16

 

Applied

Admin Officer

Z AXIS CO., LTD.

เชียงใหม่

 • เพศหญิง อายุ 22 – 28 ปี
 • ประสานงานด้านธุรการกับหน่วยงานภายนอก
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel

21-Oct-16

 

Applied
 • Completion of college studies, commercial college
 • Personal computer skills
 • TOEIC score of at least 600

21-Oct-16

 

Applied
 • degree in HRM/HRD or related fields
 • 5 years HR experiences in Management level
 • Excellent command in English

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control and monitor field force headcount
 • Update and follow up on recruitment status
 • Monitor promoter performance and provide feedback

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Receptionist

Destiny Enterprise Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • Greet the customer
 • Give the information about spa treatment
 • Bill payment service

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ไหวพริบ

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านใดก็ได้
 • สามารถพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านใดก็ได้
 • สามารถพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว

20-Oct-16

 

Applied
 • Mature, proactive, high responsibility, service
 • Proven ability to influence and coach at all level
 • Able to work at Northern Region Industrial Estate

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ไหวพริบ

19-Oct-16

 

Applied
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศ หญิง จบวุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • เข้างานเวลา 06.30 - 16.00 น.

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resource
 • 3-5 years of experience in human resource
 • Background in Jewelry manufacturing

11-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล