Asst HR Manager

F - Plus Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • มีประสบการณ์ในสายงานบริหารงานบุคคล
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ จ.นครปฐม ได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ธุรการ

Unigrain Marketing (1999) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • งานเอกสารทั้งหมด
 • งานธุรการ
 • การศึกษาระดับ ปวช-ปวส

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานประจำตาม Site งานต่างๆ ได้
 • จัดทำเอกสารต่าง ๆ บันทึกการประชุม และตารางงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office / Out-look

26-Oct-16

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล
 • ประสานงานธุรกรรมด้านต่างๆ ระหว่างฝ่ายงาน
 • มีบ้านพักสวัสดิการสำหรับพนักงานหญิง

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในสายงานบุคคล
 • สามารถทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in related field.
 • 2-3 years in audit system, documentation.
 • Experience in food and beverage.

25-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ งานบริหารบุคคล 2-3 ปีขึ้นไป
 • ด้านงานสรรหา, ด้านงานยานยนต์ ( รู้เส้นทางกรุงเทพฯ)
 • มีความรู้ทางด้านสวัสดิการแรงงานและประกันสังคม

20-Oct-16

 

Applied
 • experiences in function of HRM in manufacturing
 • knowledge of Thai labour law employee relations
 • Work in Nakornpathom

10-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล