Finance Asst. Managers

Erawan Sugar Group/กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Nationality of Indian, Philippines, Singapore.
 • Bachelor’s / Master’s Degree in Finance.
 • 3-5 years working experience in the related field.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจรจาสู่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เรื่องด้านเจ้าหนี้ และต้นทุน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Officer

Akeuthai Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 25 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 25 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • จบ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

01-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ปวส. - ปริญญาตรี

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

01-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Accounting / Finance
 • 5 years in accounting / financial role
 • preparation of annual budget

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ
 • หาลูกค้ารายใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัวในการใช้ปฏิบัติงาน

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา
 • ติดตามทวงถามเพื่อให้เกิดการชำระหนี้กับทางบริษัท
 • ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ลูกค้า

01-Dec-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการเงิน
 • มีความซื่อสัตย์
 • รับชำระค่างวดลูกค้า

01-Dec-16

 

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Relationship Manager-Lending (Pattaya/Si Racha)

Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs
 • รถยนต์ รถจักรยานต์ยนต์

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

01-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน ภาษี
 • สามารถออกตรวจงานนอกสถานที่ได้

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน ภาษี
 • สามารถออกตรวจงานนอกสถานที่ได้

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน ภาษี
 • สามารถออกตรวจงานนอกสถานที่ได้

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences in Branch banking management.
 • Knowledgeable in Corporate and personal banking.
 • Bachelor or master degree.

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

29-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

29-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล