Finance & Accounting Manager

Roland Digital Group (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor’s Degree in Accounting Audit
 • At least 7 years of accounting experience
 • Good interpersonal, problem-solving and analytical

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรือการเงิน

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experiences in Accounting, Finance
 • Aged 35-45 years old
 • CPD holding

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล