• Call Center English Skill
 • Service-minded
 • Salary 15,000-25,000

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหักณ ที่จ่าย
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี การเงิน
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ซื่อสัตย์ สุจริต

28-Oct-16

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สถิติ / Data Analysis (MIS)
 • ประสบการณ์ในงานเครดิต
 • สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

27-Oct-16

 

Applied
 • Call Center , English , Japanese , Chinese
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริกา

27-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านการเงินหรือบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำและตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานวิเคราะห์ระบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจ
 • บริหารโครงการ ออกแบบระบบสนับสนุนงานบริการและงานขาย

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท (ไม่ระบุสาขาวิชา)
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง (คุยกับลูกค้า)

26-Oct-16

 

Applied

CALL CENTER OFFICER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • 1 year of experience in a call center, reception
 • Male / female Thai nationality
 • Aged not over 35 years old

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท (บัญชี , การเงิน)
 • ประสบการณ์งานด้านตรวจสอบ/ความเสี่ยง สถาบันการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
 • สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ 2 – 5 ปี ทางด้านธุรกิจ Leasing

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านCall Center 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

25-Oct-16

 

Applied
 • Age under 30 years old
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Strong Microsoft Office

24-Oct-16

 

Applied

Business Analyst

KBTG

ปากเกร็ด

 • Bachelor/Master’s degree in Finance, Mathematics
 • Experience in Banking, Finance
 • Knowledge in banking products e.g. CRM

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท System : IT / Computer Science
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / กระบวนการทำงาน / ประสานงาน
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 - 5 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท (บัญชี , การเงิน)
 • ประสบการณ์งานด้านตรวจสอบ/ความเสี่ยง สถาบันการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี

24-Oct-16

 

Applied

Operation Manager

O2 Group

ปากเกร็ด

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 เป็นต้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชีและการเงิน /สถิติประยุกต์
 • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน

24-Oct-16

 

Applied

Sr.Accountant (Finance)

East West Seed Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Cash and bank management
 • Oversea & inter-company payment
 • Expense control

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล