• Degree or higher in Accounting
  • Experience in finance management
  • Working with governmental institutions

02-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในระดับหัวหน้างานสินเชื่อ

30-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล