• Experienced in GL/AR/AP
 • cab speak good English
 • working in Bangsoatong

02-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน 5 ปีขึ้นไป
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in cost accounting
 • Cost analysis
 • Good leadership and good communication

01-Dec-16

 

Applied
 • Over 10 years in Finance and accounting with BA/MA
 • Automotive background is required
 • CPA is a plus

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี การเงิน
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชี(CPD)

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, 30 years old and above
 • Bachelor Degree major in Accounting
 • Good command of English

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

สมุห์บัญชี

Cotco NCR Papers Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female , age 35 years up
 • Bachelor Degree of Accounting
 • Tax knowledge

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล