• Knowledge of quality management
  • At least 8 years working experience in Quality/DC
  • Excellent English Communication skills

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยี
  • การจัดทำ และการควบคุมเอกสาร ระบบ GMP, HACCP
  • มีความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิต

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตอาหารสำเร็จรูป
  • ตรวจสอบกระบวนการผลิต พร้อมบันทึกรายงานผลการตรวจสอบ
  • ทักษะในการสื่อสารทำความเข้าใจ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล