• Bachelor degree or higher in Mechanical
  • 3 years’ working experience in mechanical steel
  • Have a certified NDT level-2 and CSWIP

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตอาหารสำเร็จรูป
  • ตรวจสอบกระบวนการผลิต พร้อมบันทึกรายงานผลการตรวจสอบ
  • ทักษะในการสื่อสารทำความเข้าใจ

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล