• Knowledge of quality management
 • At least 8 years working experience in Quality/DC
 • Excellent English Communication skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยี
 • การจัดทำ และการควบคุมเอกสาร ระบบ GMP, HACCP
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิต

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา(บริษัทฯ พิจารณาที่ความสามารถ)
 • เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 22 – 40 ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

24-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตอาหารสำเร็จรูป
 • ตรวจสอบกระบวนการผลิต พร้อมบันทึกรายงานผลการตรวจสอบ
 • ทักษะในการสื่อสารทำความเข้าใจ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล