• Bachelor's degree in TelecommunicationEngineering.
  • ความรู้พื้นฐานทางด้าน Fix Line และ ทางด้าน Mobile
  • ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล