IT Supervisor

Vel Suede (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านไอทีไม่น้อยกว่า 2 ปี

01-Dec-16

 

Applied
  • ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์
  • ต้องมีประสบการณ์การ Support Application และ ERPP
  • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานฐานข้อมูล เช่น MS-SQL

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล