• Support and Maintenance of SAP technical infrastru
 • Manage SAP DR Strategy and Backup
 • Manage and control SAP user authorization

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Security Network Architecture,
 • Malware incident management,Risk Management
 • ISO27001. CISSP, CISA

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ 0-2 ปี
 • ดูแลงาน System Administration และ Network

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล