• 25-30 years old. At least 1 year in Sales
  • Pre-Sales skill and good presentation
  • Have own car and driving license

24-Oct-16

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
  • ปวส.หรือระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายยาในร้านขายยา

24-Oct-16

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
  • ปวส.หรือระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายยาในร้านขายยา

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล