• Planning manager/ Production Planning Manager
 • Food Manufacturing / FMCG
 • Good English communication

08-Dec-16

 

Applied
 • Experience in Warehouse / Distribution
 • Strong leadership and management skill
 • Good ability in English communication

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ด้านการเงิน: ควบคุมและจัดการต้นทุนในการรับ-เก็บ
 • ด้านลูกค้า: ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าภายใน
 • ด้านกระบวนการภายใน: ควบคุมและจัดการกิจกรรม

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อนุปริญญาขึ้นไป (ปวส.) สาขาการจัดการ / บริหาร
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด-อ่าน-เขียน ได้
 • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล