• Technical qualification with major in Automation
 • Knowledge in Siemens Simatic S7, PLC Control
 • Knowledge with mechatronic system and function

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree in Mechanical
 • Minimum 10 Years direct experience
 • Some steel construction experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electrical Engineering or related
 • Experience in design; or design review
 • Knowledge of engineering and management software

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree in Construction, Civil
 • Minimum 10 Years direct experience
 • Some steel construction experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สาขา วิศวกรโยธา
 • ไม่จำกัดประสบการณ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • สามารถทำงานด้าน ไฟฟ้า แอร์ ปูน ได้
 • สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำงานด้าน ไฟฟ้า แอร์ ปูน ได้
 • สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบ ควบคุม ทำรายงาน งานก่อสร้างอาคาร
 • จบการศึกษาในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด(ระยอง)ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะในการประสานงานที่ดี
 • เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความคล่องตัวในการเดินทางเข้าหน่วยงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะในการประสานงานที่ดี
 • เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความคล่องตัวในการเดินทางเข้าหน่วยงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์,โยธา,ก่อสร้าง
 • สามารถเขียนแบบด้วย Auto CAD , Shop Drawing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงามก่อสร้างอาคาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการคุมงานก่อสร้างโรงงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย 24-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ26 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • จัดการระบบงานเอกสาร และใช้ word / Excel ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี / สาขาก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์
 • มีประสบการณ์กับงานหลังคาเหล็กอย่างน้อย 1 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกร สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • สามารถขับรถยนต์ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Civil Engineer

Thaioil Group

ชลบุรี

 • Degree in Safety, Occupational Health.
 • 3 years experience in fire or safety engineering.
 • Knowledge of safety in process design legislation.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or High vocational in management
 • 3 years document control experience
 • Experience in preparing, operating and updating

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคา
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 • โฟร์แมน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เซอร์เวย์ ควบคุม ดูแล งานก่อสร้างถนน ลานจอดรถ
 • ปริญญาตรี จบด้านโยธา/สำรวจ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี

25-Oct-16

 

Applied
 • คุมงานก่อสร้างตามไซต์งานที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศ ชาย อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาโยธา/สำรวจ หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ทำงานควบคุมอาคารตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาโยธา/สำรวจ หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ทำงานควบคุมอาคารตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมคุณภาพงานให้ได้มาตรฐาน
 • มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง ถนน งานสาธารณูปโภค

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วางแผน ประมาณราคาและควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง

25-Oct-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีไหวพริบ และรักงานการบริการ
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี

25-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดการ
 • แก้ไขแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCad
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

25-Oct-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีไหวพริบ และรักงานการบริการ
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Civil or Structural Engineer
 • 2 -5 years in experiences of Civil or Structural
 • Knowledge civil and structure design

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge for execution of construction safety
 • Knowledge to summarize and collect work method
 • Knowledge supervising implementation

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมคุณภาพQC การผลิตบ้านในส่วนของโรงงาน
 • ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ งานประกอบบ้านและเกร้าท์บ้าน

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมคุณภาพQC การผลิตบ้านในส่วนของโรงงาน
 • ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ งานประกอบบ้านและเกร้าท์บ้าน

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมระบุเลขที่ใบอนุญาต
 • สามารถเขียนแบบ Auto Cad, ถอดแบบ

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิปวช. – ปวส. ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 3-5 ปี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร

25-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality Age 25-35 years old
 • Degree Minimum experience of 2 year
 • Program 2D,3D Auto Cad

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27- 35 ปี จบป.ตรี วิศวกรรมโยธา
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 -30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิปวส. สาขาเขียนแบบเครืองกล หรือสาขาอื่นที่เกียว
 • สามารถใช้งาน Program AotoCAD ได้ดี

25-Oct-16

 

Applied
 • มีใบ กว.เท่านั้น
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน

25-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
 • การศึกษา : ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโยธา (มี กว.)
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office , Autocad ได้ดี

25-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมดูแลพนักงาน Site งานก่อสร้าง
 • ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด

25-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ในสาขาช่างก่อสร้าง
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติงานตามหน่วยงานก่อสร้างต่างจังหวัดได้

25-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ในสาขาช่างก่อสร้าง
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติงานตามหน่วยงานก่อสร้างต่างจังหวัดได้

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโยธา (มี กว.)
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office , Autocad ได้ดี

25-Oct-16

 

Applied
 • degree or higher in Engineering or related field
 • Knowledge of construction costs to evaluate
 • Working knowledge of Hard Disk Drive Facility

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล