Foreman

WYNCOAST SERVICE CO., LTD.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขางานก่อสร้าง, โยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมโครงการ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการคุมงานก่อสร้างอาคาร

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบแสดงรายละเอียดงานหลังคาเหล็ก
 • เขียนแบบรายละเอียดงานแปลน
 • มีประสบการณ์กับงานหลังคาเหล็กอย่างน้อย 1 ปี

27-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล