• Knowledge of quality management
 • At least 8 years working experience in Quality/DC
 • Excellent English Communication skills

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมอาหาร
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมวางแผนงานด้านการผลิตอาหาร
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อมูลความสูญเปล่า

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยี
 • การจัดทำ และการควบคุมเอกสาร ระบบ GMP, HACCP
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิต

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน ด้านการผลิต 1 ปี
 • ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องจักร
 • แก้ไขปัญหาระหว่างการเดินเครื่อง

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตอาหารสำเร็จรูป
 • ตรวจสอบกระบวนการผลิต พร้อมบันทึกรายงานผลการตรวจสอบ
 • ทักษะในการสื่อสารทำความเข้าใจ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การวางแผนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงาน
 • การควบคุมการผลิต ควบคุมและบริหารกระบวนการผลิต
 • การจัดการทั่วไปในฝ่าย การจัดการ และมอบหมายทั่วไป

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน ด้านการผลิต 1 ปี
 • บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุดิบ
 • สำรวจสภาพความพร้อมของเครื่องจักร

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล