• Bachelor’s degree or higher; business and marketin
 • 8-10 years in a sales representative
 • Strong intrapersonal skills.

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท สาขาสื่อสารตรา
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
 • มีผลงานวิชาการ

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด

02-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female , age between 25-30 years old
 • Good presentation skills
 • Creativity idea

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด

01-Dec-16

 

Applied
 • Aged 32-40 years old.
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing, Business
 • Good command of English.

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being responsible for overall existing key account
 • Initiating key account management and sales
 • Expanding the potential customer base

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, age not over 45 years old
 • degree or higher, preferably in Business Admin
 • 15 years of work experience in OEM brand

29-Nov-16

 

Applied
 • ร่วมกำหนดเป้าหมายยอดขายของบริษัท
 • กำหนดกลยุทธ์และดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • เข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการตลาด แผนการตลาด
 • มีพลังและความกระตือรือร้นในการทำงาน

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล