• Aged 32-40 years old.
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing, Business
 • Good command of English.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being responsible for overall existing key account
 • Initiating key account management and sales
 • Expanding the potential customer base

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, age not over 45 years old
 • degree or higher, preferably in Business Admin
 • 15 years of work experience in OEM brand

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาสื่อสารตรา
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
 • มีผลงานวิชาการ

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล