• event marketing
 • local marketing
 • creative marketing

28-Oct-16

 

Applied
 • CRM
 • Member Card
 • Royalty Program

28-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้

26-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • สามารถสร้างยอดขายได้
 • มีความรู้ด้านการบริหารและการจูงใจ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Officer

Vava Pack Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เรียนรู้และบริหารงานทางด้านการบริหารสาขา
 • ตำแหน่งผู้จัดการสาขา
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เรียนรู้และบริหารงานทางด้านการบริหารสาขา
 • ตำแหน่งผู้จัดการสาขา
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

25-Oct-16

 

Applied
 • ประสานงานการประชาสัมพันธ์
 • บริการข้อมูลลูกค้า
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

25-Oct-16

 

Applied
 • ประสานงานการประชาสัมพันธ์
 • บริการข้อมูลลูกค้า
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง/งานขายและการตลาด
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

24-Oct-16

 

Applied
 • จัดงานแสดงสินค้า งานอีเวนท์ ภายในตลาดอาร์เอ็นยาร์ด
 • ติดต่อประสานงานลูกค้า คู่ค้า ซัฟพลายเออร์
 • เพศหญิงอายุ 27 ปี ขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านการตลาด งานขาย และดูแลลูกค้า
 • ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมกลุ่ม MS Office ได้

24-Oct-16

 

Applied
 • จัดกิจกรรมการตลาดตามแผนงาน
 • จัดทำงบค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
 • ขับรถยนต์ได้

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการงานขายและการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย และการตลาด
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

24-Oct-16

 

Applied
 • ส่งเสริมการตลาดในระบบอินเตอร์เน็ต
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด/ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล