• Drafting a business action plan
  • Strategic thinker with an aggressive
  • Having experience in the FMCG

02-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
  • ชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขานิเทศ วารสาร ประชาสัมพันธ์
  • มีทักษะ การเขียนบทความ ด้านการศึกษาได้

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล