Human Resources Manager

Thai Toshiba Lighting Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • Thai nationality only
  • Bachelor’s degree in Law, Human Resources
  • At least 10 years experience in Human Resources

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
  • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล