• Read, write, speak English fluently
  • Assist guests with check in and checkout
  • Operating in Front task area

28-Mar-17

 

Applied

Resceptionist

Bella Vista (Thailand) Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

  • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม
  • มีประสบการณ์ในสายงาน

27-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล