• Making outbound calls to follow up
  • 3 years experience in Reservation Officer
  • Handling inbound calls for making reservations.

20-Jan-17

 

Applied
  • ดูแลด้านความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการ
  • ผ่านการอบรมทักษะการช่วยชีวิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการว่ายนํ้าที่ดี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • รับจองห้องพักตามช่องทางต่างๆ
  • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป
  • ต้อนรับ ดูแล ช่วยเหลือลูกค้าให้มีความประทับใจ

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล