• Experience with mobile development at least 1 year
  • Objective-C and/or Swift, or Java and the Android
  • JavaScript, HTML5, CSS, XML, JSON

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในงานด้วยภาษา SWIFT
  • มีวินัยและตรงต่อเวลา

23-Feb-17

 

Applied
  • งานด้าภาษา JAVA
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในงานด้วยภาษา JAVA

23-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล