• SAP Modules MM/PP
 • Good command spoken and written English
 • At least 5 years experience

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงาน1-2 ปี ด้าน PHP, JAVASCRIPT
 • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบ IT

23-Mar-17

 

Applied
 • IT Technician
 • Onsite support
 • Install hardware and software

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
 • สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office

21-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดูแลด้านการตรวจสอบระบบ Server 2
 • ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล