Support -IT

Bags and Gloves Co., Ltd.

นครราชสีมา

  • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 20 - 25 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง การใช้งานผ่านระบบ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชาย หรือ หญิง / อายุ 28 - 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-5 ปี

19-May-17

 

Applied
  • Multi-cultural working environment
  • Development opportunities
  • working location

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล