• Electronics, SAP, IFRS & Thai GAAP
 • oversea payment mode, Letter of Credit (LC)
 • currency hedging, ledger, reconciliation

25-May-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง, อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านงานด้านงานบัญชีทั่วไป1ปี
 • ทำงานเป็นทีม, อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

25-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านงานด้านงานบัญชีทั่วไป3 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเป็นทีม, อดทน

25-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-40 ปีขึ้นไป
 • ทำบัญชีด้านรายรับของงานโรงแรม
 • ทำงานประจำที่สำนักงานที่หัวหิน

25-May-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • คำนวณต้นทุนสินค้า
 • สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล