• Diploma/Bachelor in Accounting
 • 0-3 years experiences in Accounting
 • Computer literacy; Microsoft office; SAP preferred

23-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ม.6,ปวช,ปวส
 • อายุ 22ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • หน้าที่รับผิดชอบโทรติดตามทวงถามทางโทรศัพท์

23-Feb-17

 

Applied
 • อายุ 20-35 ปี เพศ หญิง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี

23-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบระบบบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล