• Budget control experience
  • Monthly cash flow or financial report
  • The annual budget and forecast to analysis

17-Jan-17

 

Applied

Accounting Section Chief

AGC Flat Glass (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Cost
  • Suporvisor
  • Accountant

12-Jan-17

 

Applied
  • ปริญญาโททางด้านบัญชี เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
  • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 10 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี

05-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล