• Make booking reservation
 • Check all request each day by e-mail
 • Sales and quality driven approach

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส.-ป.ตรี เพศหญิง
 • อายุ 20-30 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ปฏิบัติงานที่ นนทบุรี เขต สนามบินน้ำ

24-Apr-17

 

Applied

Customer Support Manager

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการควบคุม ประสานงานลูกค้า
 • มีความสามารถรับผิดชอบดูแลงานเกมภายในบริษัท

20-Apr-17

 

Applied
 • ต้อนรับ แนะนำการบริการแก่ลูกค้าสาขาของธนาคาร
 • แนะนำการให้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ
 • แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางK-Mobile Banking

19-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา โดยมี GPA ตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป
 • ให้บริการทางด้านข้อมูลข่าวสารของธนาคารกสิกรไทย
 • แนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล