SAP / ABAP programmer

I-Connect Technology Co.,Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบฐานข้อมูล
 • มีพื้นฐาน Logic การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

26-Jul-17

 

Applied
 • ซ่อมแซ่มบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด
 • วุฒิปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

24-Jul-17

 

Applied
 • Attractive salary package
 • IT outsourcing company
 • Energetic team

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Auditor, Internal Auditor
 • 1-3 years experienced in related field
 • Can travel to upcountry

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล